Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
standard lamp
standard+lamp
['stændəd'læmp]
Cách viết khác:
floor lamp
['flɔ:'læmp]
danh từ
đèn đứng (ở trên trụ cao, trên sàn nhà.. dùng tronf gia đình)


/'stændəd'læmp/

danh từ
đèn đứng

Related search result for "standard lamp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.