Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đắc ý


[đắc ý]
Have one's wish fulfilled, be fully satisfied
Nhà thơ rất đắc ý vì tác phẩm của mình được quần chúng yêu chuộng
The poet had his wish fulfilled, with his works having become popular with the massesHave one's wish fulfilled, be fully satisfied
Nhà thơ rất đắc ý vì tác phẩm của mình được quần chúng yêu chuộng The poet had his wish fulfilled, with his works having become popular with the masses


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.