Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
actress

actress
['æktris]
danh từ
nữ diễn viên, đào hát


/'æktris/

danh từ
nữ diễn viên, đào hát

Related search result for "actress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.