Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
possession
possession
[pə'ze∫n]
danh từ
trạng thái sở hữu; sự chiếm hữu
to fight for/win/get possession of the ball
giành/lấy được/có được bóng
the possession of a passport is essential for foreign travel
điều thiết yếu để đi nước ngoài là phải có hộ chiếu
on her father's death, she came into possession of a vast fortune
khi bố cô ta mất, cô ta nắm được một gia tài kếch xù
she has valuable information in her possession
bà ta có trong tay những thông tin quý báu
the house is for sale with vacant possession
ngôi nhà được đem bán với tình trạng vô chủ
(số nhiều) vật sở hữu; tài sản, của cải
he lost all his possessions in the fire
ông ấy mất sạch của cái trong vụ hoả hoạn
một nước do nước khác kiểm soát và cai trị; thuộc địa
former colonial possessions are now independent states
các nước thuộc địa trước đây nay là những nước độc lập
in possession of something
khống chế; có hoặc sống trong cái gì
their opponents were in possession of the ball for most of the match
đối phương của họ đã khống chế bóng hầu như trong suốt trận đấu
he was caught in possession of stolen goods/with stolen goods in his possession
anh ta bị bắt vì oa trữ đồ ăn cắp
while they are in possession, we can't sell the house
chúng ta không thể bán ngôi nhà khi họ vẫn đang sống trong đó
to take possession of something
trở thành người chiếm giữ hoặc sở hữu cái gì; chiếm lấysự sở hữu; (toán kinh tế) tài sản; chế độ sở hữu

/pə'zeʃn/

danh từ
quyền sở hữu; sự chiếm hữu
to be in possession in of có, có quyền sở hữu
in the possession of somebody thuộc quyền sở hữu của ai
to take possession of chiếm hữu, chiếm lấy
vật sở hữu; tài sản, của cải
my personal possession của cải riêng của tôi
thuộc địa
French possession thuộc địa Pháp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "possession"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.