Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
priority





priority
[prai'ɔrəti]
danh từ
(priority over somebody / something) sự ưu thế (về cấp bậc); quyền ưu tiên (quyền có hoặc làm cái gì trước người khác)
Japan's priority (over other countries) in the field of microelectronics
Ưu thế của Nhật Bản (so với các nước khác) trong lĩnh vực vi điện tử
I have priority over you in the claim for damages
Tôi ưu tiên hơn anh trong việc đòi bồi thường thiệt hại
priority is given to developing heavy industry
ưu tiên phát triển công nghiệp nặng
you must decide what your priorities are
anh cần phải xác định những điều ưu tiên của anh là gì
rebuilding our head office is a (top) priority
xây lại trụ sở chính của chúng tôi là điều ưu tiên (hàng đầu)
the Government gave (top) priority to reforming the legal system
chính phủ dành ưu tiên (hàng đầu) cho việc cải cách hệ thống pháp luật
the search for a new vaccine took priority over all other medical research
việc tìm kiếm một vắc xin mới chiếm vị trí ưu tiên trên mọi cuộc nghiên cứu về y học khác
(giao thông) quyền ưu tiên (quyền được đi trước các phương tiện (giao thông) khác)
vehicles coming from the right have priority
xe cộ từ bên phải tới được quyền ưu tiên
to get one's priorities right, wrong
biết/không biết cái gì là quan trọng nhất và hành động theo đó
your trouble is you've got your priorities back to front
điều bối rối đối với anh là anh đã đảo ngược các ưu tiên của anh!
tính từ
priority cases, such as homeless families, get dealt with first
những trường hợp ưu tiên, chẳng hạn như những gia đình không có nhà ở, được giải quyết trước


/priority/

danh từ
quyền được trước, sự ưu tiên; điều được xét trước hết
priority is given to developing heavy industry ưu tiên phát triển công nghiệp nặng
a first (top) priority điều được xét trước mọi điều khác

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "priority"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.