Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satisfaction
satisfaction
[,sætis'fæk∫n]
danh từ
cảm giác hài lòng khi mình đã có hoặc hoàn thành điều mình cần hoặc mong ước; sự thoả mãn, sự toại nguyện
she looks back on her career with great satisfaction
bà ấy rất toại nguyện khi nhìn lại sự nghiệp của mình
to get/obtain/derive satisfaction from one's work
có/đạt được/tìm thấy sự thoả mãn trong tác phẩm của mình
a look of smug satisfaction
vẻ tự mãn
in old age, he finally had satisfaction of seeing the quality of his work recognized
về già, cuối cùng ông ấy đã toại nguyện khi thấy giá trị tác phẩm của mình được công nhận
to do the work to the satisfaction of the client
làm việc để chiều lòng khách hàng
job satisfaction
sự hài lòng về công việc
sự hoàn thành một yêu cầu, một ước mơ....
the satisfaction of a hope/desire/ambition
sự thoả mãn một hy vọng/ước mơ/tham vọng
the satisfaction of one's hunger
sự thoả mãn cơn đói của mình
điều đem lại sự hài lòng, điều đem lại niềm vui thích
the satisfactions of doing work that one loves
sự hài lòng làm công việc mà mình yêu thích
sự đáp ứng thích đáng (đền bù hoặc xin lỗi chẳng hạn) đối với lời than phiền; sự đền đáp
when I didn't get any satisfaction from the local people, I wrote to the head office
khi không được dân địa phương đáp ứng thoả đáng, tôi đã viết đơn cho cơ quan cấp trên
sự rửa nhục đối với một lời lăng mạ, nhất là bằng cách đấu kiếm hoặc đấu súng tay đôi
You've insulted my wife: I demand satisfaction!
Ông đã lăng nhục vợ tôi: Tôi yêu cầu ông đấu rửa hận!


/,sætis'fækʃn/

danh từ
sự làm cho thoả mãn; sự vừa lòng, sự toại ý, sự thoả mãn
to give someone satisfaction làm cho ai vừa lòng
he can't prove it to my satisfaction anh ấy không thể chứng minh điều đó cho tôi vừa lòng
sự trả nợ; sự làm tròn nhiệm vụ
(tôn giáo) sự chuộc tội (của Chúa)
dịp rửa thù (bằng đầu kiếm...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "satisfaction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.