Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
technique

technique
[tek'ni:k]
danh từ
kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật
to apply modern techniques to a traditional craft
áp dụng các kỹ thuật hiện đại vào một nghề thủ công truyền thống
kỹ xảo
a flawless technique
một kỹ xảo tuyệt hảo


/tek'ni:k/

danh từ
kỹ xảo
phương pháp kỹ thuật, kỹ thuật
the technique of weaving kỹ thuật dệt

Related search result for "technique"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.