Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pilular
pilular
['piljulə]
Cách viết khác:
pilulous
['piljuləs]
tính từ
(thuộc) thuốc viên tròn; giống thuốc viên tròn


/'piljulə/ (pilulous) /'piljuləs/

tính từ
(thuộc) thuốc viên tròn; giống thuốc viên tròn

Related search result for "pilular"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.